TJÄNSTER

Strategi

Strategiarbeten handlar i mångt och mycket om att ta sig från problembild till lösningsbild och att komma fram till en bra väg att nå dit.
Men lika mycket gäller det att strategierna är väl grundade och förankrade bland berörda nyckelpersoner.
I denna fas är välplanerade och genomförda workshops ett utmärkt arbetssätt. Fokus i tid och rum som ger gemensam riktning och kalibrerad energi för det fortsatta arbetet.

Verksamhetsutveckling

Många verktyg och beskrivningsmodeller finns att ta till för att modellera och beskriva din nya verksamhet och dess processer, metoder, verktyg, roller etc. Men viktigast av allt är dialogen; att utvecklingsteam och övriga berörda ges verktyg för kommunikation och en arena att verka på.
Med gemensamma, kontinuerligt uppdaterade, visioner och mål och utveckling som fokuserar på att leverera värde steg för steg kan vi skapa det gemensamma lärande som är grunden för ett lyckat resultat!

Förändringsledning

Vad är värdet av en aldrig så lyckad lösning eller omställning om ingen bryr sig? Och det duger inte att komma på det när arbetet är klart. Allt fler har kommit till insikt om hur viktigt förändringsledning är för att uppnå den avsedda effekten av en förändring, oavsett om det är ett nytt IT-stöd, förändrade arbetssätt eller en organisationsförändring. Vi har en användbar verktygslåda och erfarenheten att använda den på rätt sätt.

Projektledning

Projektledning är så mycket och kan genomföras på så olika sätt. De flesta är bra på rätt plats men dåliga på fel plats.
Varje team och varje uppgift är unik. Och varje projekt och uppdrag genomgår olika faser, där olika angreppssätt passar olika bra.
Gemensam nämnare är värdet av att skapa trygghet kring mål och prioriteringar, att skapa transparens mot utvecklingsteam, uppdragsgivare och övriga intressenter. och att justera när verkligheten ändras.