Projektledning för införande av sälj- och produktkonfigureringsssystem

Uppdraget avser projektledning för införande av nytt IT-system (Tacton) för att hantera produkt- och servicekostnadsdata samt för produktkonfigurering i samband med framtagning av offertunderlag vid försäljning av komplexa industriella produkter.

Verksamhetsutveckling av förslagsverksamhet

Utveckling av innovationsprocess och förslagsverksamhet inklusive ledning och operativt arbete i desamma. Uppdraget följer vår tradition att parallellt arbeta i och med verksamhetsprocessen för att utveckla och införa bestående verksamhetsförändring.

Förstudie och workshop-ledning

Syftet med uppdraget är att planera och genomföra ett antal workshops och att med resultatet som grund guida och bidra i arbetet med framtagning av produktspecifikation, produktstrategi och roadmap för utveckling av ett servicekoncept inklusive tillhörande produkter

CM-ledning och verksamhetsutveckling

Uppdraget syftar till effektiviserad "Configuration Management" i komplexa och stora utvecklingsprojekt. Arbetet genomförs genom att aktivt ta ansvar för CM-ledning i projektet och dess ledningsgrupp samtidigt som nya verktyg och metoder införs i praktiskt arbete.

PDM-konsultationer

Strategirådgivning och projektledarens bollplank i samband med stort PDM-projekt. Företaget ska byta ut sitt PDM-system och uppgradera till en ny implementation på en uppgraderad plattform.

Implementation av verktyg för konfigurationsstyrning

Projektledning. Utrullning och anpassning av nya verktyg och metoder för konfigurationsstyrning i PDM-systemet Teamcenter. Operativ implementering och realisering i utvecklingsorganisationen i ett större svenskt verkstadsföretag.

Projektledning inom produktutveckling och industrialisering av konsumentprodukter

Uppdraget innebär projektledning och processutveckling inom produktutveckling och industrialisering av konsumentprodukter inom telekomsektorn. Uppdraget innefattar uppgifter som projektledning, processutveckling, koordinering av samarbetspartners samt uppstartning av volymtillverkning i ett globalt perspektiv.

Projektledning och processutveckling inom området produktunderhåll

Projektledning av produktunderhållet på ett större industriföretag med tekniskt mycket komplicerade produkter. Uppdraget innefattar även att samordna felhantering samt utveckla processer och arbetssätt runt detta.

Ny modell för felanmälan - nytt IT-stöd, ny process, ny organisation

Projektledning för införande av ny felanmälansmodell på kommunalt fastighetsbolag. Uppdraget inkluderar utveckling av IT-stöd, nya processer och förändrad organisation. Det sista steget är introduktion av felanmälan via webben.

Ändringsledare på stort industriföretag

Linje- och förändringsarbete på ändringskontoret i ett stort industriföretag med mycket höga krav på kontollerad ändringsstyrning, i en fas då stora förändringar genomförs i tillhörande system och arbetsprocesser. Arbetet kombineras löpande med verksamhetsutvecklings-uppdrag.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning