Utveckling av Configuration Management

Uppdraget omfattar vidareutveckling av metodik inom CM (Configuration Management) i ett stort produktutvecklingsprojekt samt praktiskt införande av metodik och arbetssätt i projektverksamheten genom operativt arbete.

Kvalitetsrevision och utveckling inom kvalitetsområdet

Uppdraget innebär att ta ett helhetsgrepp över det interna revisionsarbetet hos vår kund och innefattar allt från att upprätta revisionsprogram, se över resursbehov, anordna utbildningar, utveckla ledningssystem till att praktiskt agera som revisionsledare under interna revisioner. I tillägg utvecklas även verksamheten för kvalificering och utveckling av kundens leverantörer.

Strategiarbete i offentlig sektor

Vi stöttar även offentliga sektorn när det handlar om förändringar! När ett statligt verk ska utreda hur man bäst ska rusta sig för att möta framtida förändringar har vår konsult fått en roll som coach och mentor i en förstudieprojekt.

Införande av offertstödssystem

Vi projektleder införandet av ett offertstödssystem i en större serviceorganisation. Projektet omfattar kravställning, utveckling och verksamhetsinförande av ett stödsystem som ska effektivisera, standardisera och distribuera framtagningen av offerter för komplexa serviceprodukter.

Vi inspirerar våra kunder

Därför blir vi ombedda att hålla en inledning on Lean, vision, mål och framgångsfaktorer i förbättringsarbete när vår kund håller en fokusdag för viktiga nyckelarbetare!

Linjechefsuppdrag för verksamhetsutvecklare

Vi har fått förtroende att  hjälpa vår kund i ett ledaruppdrag med ansvar för en stab av verksamhetsutvecklare. I uppdraget ingår bl a att stötta och säkra så att valda strategier inom Lean drivs vidare på utpekat sätt.

Workshop för produktutvecklingen på världsledande industriföretag

Vi har genomfört en workshop med fokus på att identifiera förbättringar och åtgärder inom både organisation och process. Upplagt på två intensiva pass hjälpte vi vår kund, som är ett världsledande tillverkningsföretag, att ta fram en road map för vilka förbättringar som ska drivas på både kort och lång sikt

Strategi-workshop kunddokumentation

Workshop är, rätt förberedd och genomförd, en fantastiskt spännande och effektiv process för att etablera förankrade och tvärsbelysta målbilder för olika fenomen och verksamheter. Associ8 har fått uppdraget att planera och genomföra en workshop med mål att sätta strategier för hantering och distribution av dokumentation till kunder i kontext av stora leveransprojekt.

Förändringsprojekt med globalt koncept

I rollen som projekt-och förändringsledare stöttar vi vår kund i införandet av ett globalt framtaget servicekoncept. Syftet är att tydliggöra innehåll, roller och ansvar i ett antal tjänsteleveranser. Organisationen, som är pilot inom koncernen för konceptet, jobbar intensivt med att definiera Service Level Agreements och tillhörande processer.

Moderator, strategisk planering

Uppdraget består i att i en serviceorganisation sätta upp, förbereda och organisera workshops relaterade till strategier inom FoU, produktledning mm samt operativt och strategiskt stöd till produktchefer inom samma organisation. Uppdraget multinationellt.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning