Det handlar om förändringar och om att få effekt

När en av våra kunders IT-organisation genomför flera olika förbättrings- och förändringsprojekt med både hårda och mjuka leverabler i fokus får Associ8 förtroendet att stötta. Två av våra konsulter axlar roller som ledningsstöd i att driva verksamhetsutveckling och som förändringsledare. Vi samverkar inom båda rollerna för att säkerställa att de eftersträvade effekterna uppnås, samtidigt som vi har det affärsmässiga resultatet av investeringarna i fokus.

Associ8s konsulter är alla certifierade i Prosci Change Management. Det betyder att vi kan applicera strukturerad och metodisk förändringsledning. Det bidrar konkret till att människorna som påverkas av förändringarna snabbare förstår hur deras arbetsvardag blir framåt och därmed enklare kommer in i nya arbetssätt med nya verktyg och förändrade beteenden.

Associ8 förändringsleder Logistik i detaljhandeln

Under drygt 2 år har Associ8 ansvarat för förändringsledningen i en mycket omfattande förändring inom Logistik på ett av Sveriges ledande företag inom detaljhandel. Roller, ansvar, processer och system för +20.000 medarbetare har förändrats inom lager, transport och ute i butik. Associ8 har varit med från att skapa medvetenhet om förändringen genom att sälja in konceptet till beslutsfattare, säkerställa utbildning och bred kommunikation till att leda en grupp genom utrullningen i hela Sverige. En mycket lyckad förändring som av ledande personer omnämnts som den bäst genomförda utrullningen inom företaget.

Som en fortsättning har Associ8 nu fått förtroende av kunden att leda ytterligare en större förändring inom Logistik. Fokus ligger på att genom förändrade arbetsätt inom transportplanering av leveranser till butik säkerställa en hög kvalitet i arbetet inom Transportorganisationen. Förändringen omfattar införande av gemensamma arbetssätt, förbättrat samarbete internt i organisationen och med externa partners, ökad kunskap hos medarbetare om hela flödet för att säkerställa "rätt från mig", samt införande av att arbeta med ständiga förbättringar.

Omorganisation (och effekthemtagning)

I samband med en omorganisation med flera inblandade organisatoriska enheter, på flera nivåer, har Associ8 fått rollerna som projektledare och förändringsledare.

Projektledare - för att stötta alla avlämnande och tillträdande linjechefer så att alla nödvändiga praktiska förändringar och justeringar genomförs på på rätt sätt och i tid.

Förändringsledare - för att säkra förutsättningarna och stötta linjecheferna med den mänskliga sidan av förändringen. Först när detta lyckas har vi möjlighet att nå de effektmål som var själva orsaken till organisationsförändringen. Fokus på förändringsledning tar oss snabbare och mer strukturerat mot det målet.

In i nästa generations produktdatahantering

Hur grått är inte produktdatahantering när verksamhetens hela själ ligger i utvecklingsprojekt, säljkampanjer, effektiv produktion och eftermarknad. Samtidigt kan en effektiv informationshantering vara ett fantastiskt smörjmedel och en ryggrad för alla centrala verksamheter. Ju komplexare verksamhet desto viktigare. Associ8 är glada för uppdraget att projektleda steget in i nästa generations informations- och produktdatahantering hos ett stort och utvecklingsintensivt företag.

Framtidens IT-plattform

Hur ser en användarvänlig och säker IT-miljö ut som stöder produktframtagningen om ett årtionde, om två årtionden. Det är inte ofta man får möjligheten att spana så pass långt. Det är därför extra roligt att Associ8 fått i uppdrag att leda ett sådant spaningsuppdrag och projekt. Ett projekt som snarare är att anträda en resa!

Processförbättringsarbete över företagsgränser

Associ8 har fått i uppdrag att leda ett processutvecklingsarbete åt ett företag i logistikbranschen och en av deras primära kunder. Arbetet startade med en workshop för att identifiera problem och möjligheter och baserat på detta går vi nu vidare med ett fortsatt processförbättringsarbete tillsammans med vår kund. 

Rätt information på rätt plats ger möjlighet till nya tjänster

Associ8 har fått äran att driva införandet av en ny integrationsplattform i en organisation. Den ska vara grunden för att samla och distribuera data som är värdefull för organisationen. Det är grunden i att stödja den av koncernledningen beslutade digitaliseringsstrategin. Arbetet kommer även att innehålla migrering av befintliga integrationer och att stödja två helt nya tjänster som kommer att erbjudas till kunder.

CM strategi etablerad för stort och viktigt projekt

I ett omfattande IT-  och verksamhetsutvecklingsprojekt som har påverkan på många avdelningar och medarbetare i två länder, behövs ett strukturerat arbetssätt för att förbereda för förändringen. Med ADKAR metoden har våra konsulter genomfört första fasen; ”Prepare for change”, med syftet att kartlägga förändringsmognaden inom organisationen, hos påverkade grupper och dess chefer. Arbetet har resulterat i en Change Management strategi som beskriver hur det fortsatta förändringsarbetet ska drivas kopplat till att projektet drivs framåt.

Nytt beslutsstödssystem

Projektet skapar kundens nya beslutsstödsplattform. Den diversifierade systemmiljön genomlyses och en plan för att konsolidera, kostnadsreducera och skapa stödet för dagens analys och uppföljningsbehov i den föränderliga verksamheten. Uppföljning och rapportering utifrån en standardiserad resultaträkning och stöd av en effektiviserad budget och prognosprocess är under utveckling, som två av flera identifierade etapper. Associ8 har uppdraget att projektleda beslutade etapper och vara stöd i den strategiska planläggningen för beslutsstödsområdet och angränsande behovsområden.

Nästa nivå av behörighetsstyrning

I en internationell verksamhet där information måste hanteras och vara klassificerad för att lagar och avtal ska följas, krävs både avancerade IT system och fungerande rutiner. I samband med att utvecklingsarbeten blir allt mer globala har vi fått uppdraget att projektleda arbetet med att lyfta viktiga aspekter av klassificering och behörighetsstyrning till nästa nivå.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning